Stine Elverkilde

Elverkildes Videnskilde

Bøger og udgivelser

Her kan du læse mere om Stines bøger, publikationer og artikler som er værktøjer til dig der er pædagogisk leder, konsulent, pædagogisk medarbejder, besidder en understøttende funktion ind i dagtilbud eller er studerende.

Alle bøger kan købes hos dafoloforlag.dk

Tilsyn mellem kontrol og udvikling

Tilsyn mellem kontrol og udvikling

Bagside:

Tilsyn mellem kontrol og udvikling handler om det pædagogiske tilsyn i daginstitutioner og tager udgangspunkt i de nye lovmæssige krav til tilsynet, der er gældende fra 1. januar 2022.

Det pædagogiske tilsyn kan gøre en reel forskel for kvaliteten i den enkelte daginstitution. Det sker, når tilsynet ikke blot kontrollerer, om daginstitutionen efterlever gældende lovkrav, men forholder sig til udviklingen af det enkelte dagtilbuds kvalitet.

Det gode tilsyn bevæger sig således i spændingsfeltet mellem kontrol og udvikling og har et skarpt fokus på at understøtte daginstitutionerne i at skabe læringsmiljøer med høj kvalitet – til gavn for alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Bogen bidrager til at omsætte og oversætte intentionerne i lovgivningen og indeholder konkrete redskaber og modeller, der kan bruges før, under og efter et tilsyn. Lige fra udarbejdelsen af den lokale pædagogiske læreplan og opbygningen af en stærk evalueringskultur, til indsamling af data og anvendelse af indsigter fra tilsynet i et fremadrettet perspektiv.

Bogen henvender sig til ledere i daginstitutioner, tilsynsførende og beslutningstagere på forvaltningsniveau, som alle har en rolle i og et ansvar for en god og udviklende tilsynspraksis.

Tilsyn mellem kontrol og udvikling

Tilsyn mellem kontrol og udvikling

Bagside:

Tilsyn mellem kontrol og udvikling handler om det pædagogiske tilsyn i dagplejen og tager udgangspunkt i de nye lovmæssige krav til tilsynet, der er gældende fra 1. januar 2022.

Det pædagogiske tilsyn kan gøre en reel forskel for kvaliteten i den enkelte dagpleje. Det sker, når tilsynet ikke blot kontrollerer, om dagplejen efterlever gældende lovkrav, men forholder sig til udviklingen af det enkelte dagplejers kvalitet.
Det faglige krav til kvaliteten i dagplejen er der samme som for resten af dagtilbudsområdet. Men dagplejen har nogle andre forudsætninger og vilkår for det generelle kvalitetsarbejde, hvilket også får betydning for tilsynet.

Bogen bidrager til at omsætte og oversætte intentionerne i lovgivningen til dagplejens specifikke kontekst. Den indeholder samtidig konkrete redskaber og modeller, der kan bruges før, under og efter et tilsyn – lige fra udarbejdelsen af den lokale pædagogiske læreplan og opbygningen af en stærk evalueringskultur, til indsamling af data og anvendelse af indsigter fra tilsynet i et fremadrettet perspektiv.

Bogen henvender sig til ledere i dagplejen, dagplejepædagoger og andre tilsynsførende samt beslutningstagere på forvaltningsniveau, som alle har en rolle i og et ansvar for en god og udviklende tilsynspraksis.

Ledelse af professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud

Ledelse af professionelle læringsfælleskaber i dagtilbud

Bagside:

Hvordan skaber vi dagtilbud af høj kvalitet? Hvordan får vi ny viden til at blive til nye handlinger i praksis?

I en tid, hvor der kontinuerligt produceres ny viden om god pædagogisk praksis, og hvor dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan stiller nye krav, er disse spørgsmål væsentlige at stille sig selv – både som pædagogisk leder, dagtilbudsleder, områdeleder eller som leder eller konsulent på forvaltningsniveau.

I denne bog præsenteres professionelle læringsfællesskaber som en del af svaret på disse spørgsmål.

Her stilles der skarpt på ledelse af medarbejdernes læring og den ledelsesmæssige opgave med at skabe organisatoriske forudsætninger for, at ny viden kan blive til nye handlinger i praksis. Herved sikres det fortsatte arbejde med kvalitetsudvikling i pædagogisk hverdagspraksis til gavn for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Bogen ser nærmere på centrale byggesten i professionelle læringsfællesskaber, og hvordan de kan oversættes til fire specifikke ledelsesformer:

 • Retningsskabende ledelse – fælles vision og værdier
 • Distribueret ledelse – udvikling af kollektiv kompetence
 • Kollaborativ ledelse – deprivatisering af praksis
 • Pædagogisk ledelse – understøttende strukturer

Undervejs præsenteres tankevækkende cases, der har til hensigt at vise kompleksiteten i ledelsesopgaven – ikke blot glansbilledet. I bogens appendiks findes desuden konkrete værktøjer til at arbejde videre med udviklingen af professionelle læringsfællesskaber og dagtilbud af høj kvalitet.

Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer

Bagside:

Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer er en bog om, hvordan dagtilbud og forældre kan skabe et gensidigt, respektfuldt samarbejde om barnets trivsel, læring og udvikling, med fokus på det potentiale, der ligger i også at støtte forældre i at støtte børns læring hjemme.

Forskningen har vist, at dagtilbud med høj kvalitet har en væsentlig betydning for, hvordan børn klarer sig senere i livet. Et af kendetegnene er, at dagtilbud med højkvalitet i særlig grad opfordrer til forældreinvolvering i børnenes læring, også hjemme.

Et af de vigtige forskningsmæssige fund er i den sammenhæng, at det ikke handler om hvem forældrene er, men hvad de gør sammen med deres børn. Det er her, det store potentiale ved at sikre et systematisk forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer ligger.

Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer er en bog om hvorfor, hvad og hvordan, der kan arbejdes med at støtte forældre i at støtte børns læring hjemme. Bogens indhold bevæger sig således mellem forskningsbaseret viden om, hvorfor forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer er så centralt, og hvad der kan samarbejdes om. Og erfaringsbaseret viden om, hvordan dette arbejde kan tilrettelægges, med konkrete forslag til inspiration til det fremadrettede arbejde i egen institution.

Bidragsydere:

 • Brenda Taggart; ”EPPSE: Forældre og hjemmelæringsmiljøet gør en forskel”
 • Søren Smidt og Susanne Krogh; ”Det har været det hele værd – om at bygge bro mellem børns to livsverdner”
 • Justin Markussen-Brown; ”Barnets sprogtilegnelse og sprogmiljøet derhjemme”
 • Kristina Aventrup og Sine Hudecek; ”Perspektiver på et virkningsfuldt forældresamarbejde”
 • Bodil Høyer Damsgaard, ”Forældresamarbejde med familier i udsatte positioner”
 • Betina Larsen, ”Ledelse af forældresamarbejde med inddragelse af hjemmelæringsmiljøer
 • Maibritt Iversen; ”Det gensidige arbejde mellem hjem og institution”.

Ledelse af kvalitet i pædagoisk praksis

Bagside:

Bogen handler om at udvikle og synliggøre kvalitet i det pædagogiske arbejde på dagtilbuddets egne præmisser i en dansk kontekst. Forskningen har de seneste år vist, at dagtilbud har mulighed for at gøre en afgørende forskel for pædagogisk kvalitet, noget andet er at omsætte denne viden til handlinger i praksis, Synlig Læring tilbyder en forskningsbaseret systematisk tilgang til at omsætte denne viden til en målrettet og bevidst pædagogisk praksis i professionelle fællesskaber.

Bogen sætter fokus på ledelse af læring i den nære relation mellem barn og voksen, mellem de fagprofesionelle voksne og på ledelses- og forvaltningsniveau. Undervejs gives en række praksiseksempler på, hvordan både strukturelle og processuelle faktorer for kvalitet kan understøttes ledelsesmæssigt. Centrale emner er opbygning af en datakultur, didaktisk kompetence samt fokus på feedback og vedvarende fælles tænkning som fremmende for kvalitet.

Bogen henvender sig til pædagogiske ledere i dagtilbud og på forvaltninger samt pædagogiske konsulenter og andre, der beskæftiger sig med udvikling af kvalitet i dagtilbud.

Det, vi er sammen om - Det fælles pædagogiske grundlag i praksis

Bagside:

”Det, vi er sammen om. Det fælles pædagogiske grundlag i praksis” udfolder elementerne i det fælles pædagogiske grundlag ud fra en praktisk tilgang, hvor fokus er på, hvordan de hver især kan gribes an i en pædagogisk hverdag. De sidste 3 kapitler behandler de ledelsesmæssige og organisatoriske opgaver i forhold til at realisere læreplanen i praksis, herunder;

Kapitel 12: Professionelle læringsfællesskaber som evalueringskultur og kvalificering af det pædagogiske læringsmiljø af Stine Elverkilde.

Kapitlet omhandler hvordan professionelle læringsfællesskaber kan blive en ramme for samarbejde, hvor medarbejderne kollektivt lærer i mødet med børnenes læring og løbende tilpasser metoder og tiltag for at understøtte børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Når børn skal have lov til at være børn

Bagside:

Denne artikel handler om, hvordan læreplanen skal fungere som et redskab, der understøtter det pædagogiske personale og ledelsens arbejde. Det kræver, at målene konkretiseres, gøres forståelige og tilpasses den lokale kontekst. Artiklen ser professionelle læringsfællesskaber som en måde, hvorpå man kan skærpe et fælles fokus på og sprog for læring og derigennem udvikle læringsmiljøer, der gavner børnene.

Professionsbachelor - uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis

Bagside:

Redaktion: Bodil Nielsen, Niels Grønbæk Nielsen, Niels Mølgaard. Bogen henvender sig til alle studerende, der uddanner sig til professionsbachelor. Den beskriver, hvordan man som professionsbachelor til stadighed udvikler egne kompetencer og den praksis, man er en del af.

Kapitel 9: Udvikling på dagtilbuds- og skoleområdet af Stine Elverkilde, beskriver hvordan udviklingskompetence kommer til udtryk i praksis. Derefter præsenteres to udviklingstiltag på skole- og dagtilbudsområdet som eksempel på de fagprofessionelles udviklingsværktøjer og processen bag udvikling af praksis. Et tredje eksempel viser, hvordan man arbejder med udvikling i et topstyret projekt, hvor et politisk projekt i en kommune skal implementeres, Derefter præsenteres et bottom-up udviklingsprojekt, hvor praktikere på tværs af uddannelsesbaggrund har udviklet en radikal anderledes praksis.

Kommende udgivelser

 • Professionaliseret hjemlighed – dagplejens faglige grundlag: Det fælles professionelle sprog om dagplejens faglige opgave. Oversætte hjemlighed til pædagogisk læringsmiljø i forhold til læreplanens krav og taktfulde omsorgsgiver – med læreplanen modellen som del af svar.
 • Relationskompetence – Empatitræthed og forebyggelse af forråelse i dagtilbud