Stine Elverkilde

Elverkilde

Forældrebestyrelseskursus

Forældre-bestyrelses-kursus

Få den bedst mulige kvalitet ud af jeres samarbejde!

Hos Team Elverkilde tilbyder vi forældrebestyrelseskurser henvendt til daginstitutioner og dagplejen. Vi ved fra forskning, hvad et godt samarbejde mellem dagtilbud og forældrene – formelt som uformelt -har af betydning for kvaliteten af kerneydelsen. Dette kombineret med vores brede erfaring med arbejdet i bestyrelse og forældreråd sikrer vi et praksisnært og relevant kursus – altid inden for den lovformelig ramme.

Kurset henvender sig både til nystartede og allerede etablerede forældrebestyrelser og forældreråd i dagtilbud og kan udbydes i større sammenhænge med flere bestyrelser repræsenteret eller helt lokalt i de enkelte forældreråd.

Kurset har overordnet til formål at skabe de bedste forudsætninger for et frugtbart samarbejde mellem forældrerepræsentanter, ledelse og medarbejdere til gavn for alle børns udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Kurset sammensættes efter jeres aktuelle behov og med udgangspunkt i netop det fokus, der optager jer. Kurset kan således sammensættes så, det er understøttende for en god start på et nyt samarbejde; men også som afsæt til næste skidt i et allerede godt etableret samarbejde med et særligt fokus på det, der optager jer i jeres samarbejde.

”Dagtilbuddet skal sammen med forældrene afstemme gensidige forventninger til hinanden i forhold til både det individuelle forældresamarbejde og det mere generelle forældresamarbejde i dagtilbuddet. Det daglige forældresamarbejde i dagtilbud vil skulle bygge på et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde om børnenes trivsel og læring”

(Den styrkede pædagogiske læreplan, s. 24)

Vi tager altid udgangspunkt i de lokale vilkår, forventninger og rammer for forældrebestyrelsesarbejdet i jeres kommune for at sikre det størst mulige udbytte og effekt af kurset.

Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer

Hjemmelæringsmiljøer er et begreb, der næsten er blevet afvist, før vi for alvor er kommet i gang med at arbejde med den forskningsmæssige viden, som begrebet er udsprunget af. Begrebet dækker over viden om det store potentiale, der ligger i at skabe et gensidigt, respektfuldt samarbejde om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse, med fokus på det potentiale, som ligger i at støtte forældre i at støtte børns læring hjemme.
Artiklen er skrevet til Magasinet ”Det gode børneliv” i forbindelse med den kommende udgivelse af bogen: Forældre samarbejde om hjemmelæringsmiljøer.

Læs mere »

Kurset vil kunne indeholde

Dagtilbudslovens rammer og vilkår for forældrebestyrelser og forældreråd

Introduktion til lovmæssige rammers betydning for samarbejdet.

Forståelse for de lokale vilkår og forventninger til bestyrelses- og forældrerådsarbejdet

I samarbejde med leder og forvaltning, gennemgå det lokale grundlag samt ønsker og forventninger til samarbejdet – hvilke kompetencer er givet til hhv. bestyrelse og råd.

Inspiration til udarbejdelse af årshjul

Fokus på samspillet mellem systematik, kvalitet og særlig interesseområder.

Særlig tematiseret fokus

Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljø

Hvordan understøttes det ligeværdige samarbejde, hvor børns læring ikke deles mellem to livsverdener, men ses som en helhed med barnet i centrum som det fælles tredje. Hvordan får forældre den viden, de efterspørger og som udnytter det potentiale, der ligger i det gensidige forældresamarbejde, som har barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse i centrum på tværs af hjem og dagtilbud.

Introduktion til dagtilbuds særlige kerneydelse

Hvad vil det sige, når dagtilbud skal fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, der i et samfundsperspektiv skal udvikle børnenes selvstændighed, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber i det danske samfund.

Introduktion til den Styrkede Pædagogiske Læreplan

Her med særlig fokus på inspiration til beskrivelsen af samarbejdet mellem dagtilbud og forældrebestyrelse og forældreråd, som skal fremgå af den lokale læreplan.

Kvalitet i dagtilbud og hvordan styrkes den?

Hvad fortæller forskning os om kvalitet i dagtilbud, og hvilke handlemuligheder giver det i samarbejdet mellem dagtilbud og bestyrelsen og forældreråd.

Kontakt os og lad os sammen finde ud af, hvordan vi kan tilgodese behovet i jeres organisation